« مطالب موجود در سایت اعم از مقالات و نقاشی ها و ... فقط با ذکر ماخذ قابل استفاده عموم می باشد. »
Error
پیغام سیستم
4
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.
 پروژه های اجرا شده و در دست اجرای شرکت مهیار در ده سال گذشته (1391-1381 ) بشرح زیر است :
قرارداد اجرای پل های زیر گذر مسیر فتح آباد تا بهشت زهرا سال 1381 – نمای غربی ایستگاه متروی حرم مطهر ( خط 1متروی تهران)
 قرارداد اجرای پلهای زیر گذر فتح آباد و محوطه سازی حرم مطهر سال 1381 نمای غربی ایستگاه حرم مطهر( خط 1متروی تهران)
 قرارداد اجرای محوطه و ساختمان ایستگاه متروی ایران خودرو سال 1383 – زیر گذر ایستگاه متروی صادقیه  (خط 5 تهران)
 قرارداد اجرای محوطه و ساختمان ایستگاه متروی ایران خودرو سال 1383 – نمای جنوبی ایستگاه ایران خودرو    (خط 5 تهران)
قرارداد اجرای محوطه و ساختمان ایستگاه متروی ایران خودرو سال 1383 – محوطه سازی شمالی ایستگاه ایران خودرو  (خط 5 تهران)
قرارداد اجرای محوطه ساختمان و ایستگاه متروی آتمسفر سال 1385 – محوطه سازی ایستگاه متروی آتمسفر  (خط 5 تهران)
قرارداد اجرای محوطه ساختمان و ایستگاه متروی آتمسفر سال 1386 – نمائی از سکوی شمالی ایستگاه  (خط 5 تهران)
قرارداد اجرای محوطه ساختمان و ایستگاه متروی اکباتان  سال 1386 – سکوی ایستگاه متروی اکباتان   (خط 5 تهران)
قرارداد اجرای محوطه ساختمان و ایستگاه متروی اکباتان  سال 1386 – نمائی از راهروی ورودی به تیکت هال ایستگاه    (خط 5 تهران)
قرارداد اجرای محوطه ساختمان و ایستگاه متروی اکباتان  سال 1385 – بازدید مدیرعامل متروی تهران از ایستگاه در دست اجرای اکباتان    (خط 5 تهران)
قرارداد اجرای محوطه ساختمان و ایستگاه متروی اکباتان  سال 1385 – نمائی از محوطه تیکت هال  (خط 5 تهران)
قرارداد اجرای محوطه ساختمان و ایستگاه متروی اکباتان  سال 1386 – حضور شهردار و مدیرعامل متروی تهران جهت شروع بهره برداری از ایستگاه   (خط 5 تهران)
قرارداد اجرای محوطه ساختمان و ایستگاه متروی اکباتان  سال 1385 – افتتاح و بهره برداری از ایستگاه توسط مدیرعامل متروی تهران
قرارداد موتورخانه مرکزی پژوهشگاه صنعت نفت سال 1386 – کولینگ تاورهای موتورخانه مرکزی ( غرب شهر  تهران )
قرارداد موتورخانه مرکزی پژوهشگاه صنعت نفت سال 1386 – دیگ های نصب شده موتورخانه  ( غرب شهر  تهران )
قرارداد موتورخانه مرکزی پژوهشگاه صنعت نفت سال 1386 – نمائی از پمپ های انتقال آب گرم به پژوهشکده های صنعت نفت
- قرارداد موتورخانه مرکزی پژوهشگاه صنعت نفت سال 1386 – دستگاههای انتقال دهنده
قرارداد مجتمع ورزشی و آموزشی آبعلی سال 1386 شرکت ملی نفت ایران – جاده سلامت به قله آبعلی (شرق تهران )
قرارداد مجتمع ورزشی و آموزشی آبعلی سال 1386 شرکت ملی نفت ایران – اسکلت فلزی ساختمان مجتمع ورزشی چند منظوره( شرق تهران)
قرارداد پایانه متروی افسریه سال 1387 – تونل دسترسی ایستگاه R4 به محوطه پایانه (شرق خط 4 متروی تهران )
- قرارداد پایانه متروی افسریه سال 1387 – نمائی از ساختمان سوله توقفگاه ترن  (شرق خط 4 متروی تهران )
- قرارداد پایانه متروی افسریه سال 1387 – اجرای سوله تعمیر گاه ترن در پایانه (شرق خط 4 متروی تهران )
قرارداد پایانه متروی افسریه سال 1387 – نمائی از اسکلت سالن تعمیرگاه ترن در پایانه مترو  (شرق خط 4 متروی تهران )
- قرارداد پایانه متروی افسریه سال 1387 – ساختمان پست 64 کیلو ولت پایانه مترو در دست اجرا  (شرق خط 4 متروی تهران )
قرارداد پایانه متروی افسریه سال 1387 – دیوار سازی محوطه پایانه مترو (شرق خط 4 متروی تهران )
- قرارداد پایانه متروی افسریه سال 1387 – مسیر تونل دسترسی به محوطه پایانه در دست اجرا  (شرق خط 4 متروی تهران )
قرارداد پایانه متروی افسریه سال 1387 – کارگاه ساخت اسکلت فلزی شور آباد (کهریزک ) در حال اجرا  
- قرارداد پایانه متروی افسریه سال 1387 – تونل دسترسی ایستگاه R4 به محوطه پایانه در حال ساخت (شرق خط 4 متروی تهران )
قرارداد پایانه متروی افسریه سال 1387 - بازدید مدیرعامل متروی تهران از ایستگاه در زمان اجرای پایانه  (شرق خط 4 متروی تهران )
قرارداد پایانه متروی افسریه سال 1387 - بازدید و دستورات مدیرعامل متروی تهران در زمان اجرای پایانه  (شرق خط 4 متروی تهران )
قرارداد پایانه متروی افسریه سال 1387 – بازدید شهردار و مدیرعامل متروی تهران از ایستگاه در حال ساخت (شرق خط 4 متروی تهران )