« مطالب موجود در سایت اعم از مقالات و نقاشی ها و ... فقط با ذکر ماخذ قابل استفاده عموم می باشد. »
Error
پیغام سیستم
4
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

نقاشی های آبرنگ

گل ختمی زنگوله ای _ رویش کوهپایه های
شمال ایران – گردنه کندوان
نقاشی آبرنگ – کاغذ کتان
ابعاد 35*50 سانتی متر تاریخ 1380
زیرگذر
نقاشی آبرنگ روی کاغذ کتان
ابعاد 68*55 سانتیمتر
تابستان سال 1392
گل صد تومانی (کوکب پیونی) 
نقاشی آبرنگ غلیظ
روی کاغذ کتان
ابعاد 35*50 سانتی متر تاریخ 1380
گل لاله - رویش شمال ایران – آسارا
نقاشی آبرنگ
روی کاغذ کتان
ابعاد 35*50 سانتی متر تاریخ 1380
گل زیرفون – اواخر تابستان – بلده مازنداران
آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 35*50 سانتی متر تاریخ 1380
ارکیده جنگلی (الترآ )
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 30*45 سانتی متر تاریخ 1380
دره یــوش و بلـده – مـازنـدران
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 37*55 سانتی متر اردیبهشت 1392
گل ابنونه – کندوان مازندران
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 25*35 سانتی متر تاریخ 1391
گل عروس صحرا – کندوان مازندران
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 34*50 سانتی متر تاریخ 1380
گل خارخاسک – رویش شمال ایران
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 35*50 سانتی متر تاریخ 1380
گل لیلیوم اورینتال
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 26*36 سانتی متر تاریخ 1391
گل اریموس
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 25*34 سانتی متر تاریخ 1377
ارکیده دندرویوم
نقاشی آبرنگ  ظریف - روی کاغذ کتان
ابعاد 24*34 سانتی متر تاریخ 1380
گل زنبق وحشی
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 32*45 سانتی متر تاریخ مرداد ماه 1377
گــل تــاج محــل
نقاشی آبرنگ – روی کاغذ کتان
ابعاد 27*36 سانتی متر سال 1391
ارکیده درختی (ابسیدویوم )
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 34*50 سانتی متر تاریخ تیر ماه 1377
ارکیده درختی (کاتالیا)
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 36*50 سانتی متر تاریخ تیر ماه 1377
 
گل بادامک – رویش کوههای کندوان شمال ایران
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 35*52 سانتی متر تاریخ تیر ماه 1391
بــاد در مــزرعــه
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 34*45 سانتی متر اسفند 1391
سنبل کوهستان – کوههای کندوان شمال ایران
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 36*53 سانتی متر تاریخ خرداد ماه 1391
جنگــل ســی سنگــان
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 27*37 سانتی متر فروردین 1392
گل لیلیوم وحشی
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 25*34 سانتی متر تاریخ تیر ماه 1377
گلــدان گــل آهــار
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 28*37 سانتی متر فروردین 1392
گل ارکیده سمبیلوم
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 25*34 سانتی متر تاریخ تیر ماه 1377
گلـدان گـل آهـار رنگیـن کمــان
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 28*37 سانتی متر فروردین 1392
بنفشه کوهی – چشمه سارهای کوههای کندوان
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 25*35 سانتی متر تاریخ مرداد ماه 1391
گل ارکیده (ارکیده کفشی )
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 27*37 سانتی متر تاریخ مرداد ماه 1391
 
غــروب در جنگــل
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 37*55 سانتی متر اردیبهشت 1392
دشت یــوش  مــازنــدران
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 37*55 سانتی متر خرداد 1392
گل شاهپرکی
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 27*36 سانتی متر تاریخ مرداد ماه 1391
 
پــــائیـــز
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 35*50 سانتی متر بهار 1392
گل انارک – رویش شمال ایران
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 27*36 سانتی متر تاریخ 1391
 
گل از خانواده کامیلیا
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 27*36 سانتی متر تاریخ تیر ماه 1391
گــل شمعـدانـی پیچــک
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 37*55 سانتی متر اردیبهشت  1392
گل آلستر - کوههای کندوان شمال ایران
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 27*36 سانتی متر تاریخ 1391
 
گــل شمعـدانـی پیچــک
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 37*55 سانتی متر اردیبهشت  1392
گل ختمی کوهستان – کوههای شمال ایران
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 36*50 سانتی متر تاریخ 1391
گل شمعدانی کم پَر
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 36*50 سانتی متر تاریخ 1380
 
سنبل کوهستان – کنار چشمه سارهای کندوان
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 36*50 سانتی متر تاریخ 1380
گل آهار – کوهستان شمال ایران
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 36*50 سانتی متر تاریخ خرداد ماه 1378
گل پنیرک – دلفینیا
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 36*50 سانتی متر تاریخ خرداد ماه 1378
گل آهار
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 36*50 سانتی متر تاریخ 1378
آبشار لرستان
آبرنگ بر روی کاغذ کتان
اندازه 50 * 37 سانتیمتر
تاریخ : تیر ماه 1391
گل سلوزیا- رویش کنار چشمه سارهای کوههای البرز
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 36*53 سانتی متر تاریخ خرداد ماه 1391
لالــه واژگــون
محل رویش  – چهار محال بختیاری
نقاشی آبرنگ – روی کاغذ کتان
ابعاد 37*55 سانتی متر تیر  1392
ســوســن چلچــراغ
محل رویش  – داماش رودبار
نقاشی آبرنگ – روی کاغذ کتان
ابعاد 37*55 سانتی متر خرداد 1392
نیـــــــزار
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 35*50 سانتی متر سال 1391
آبشــار لـرستان – غــرب ایـران
نقاشی آبرنگ - روی کاغذ کتان
ابعاد 36*52 سانتی متر تیر ماه 1391
دره یوش  بلده - مازندران
نقاشی آبرنگ روی کاغذ کتان
ابعاد 37*55 - اردیبهشت 92
گل ماگلونیا
نقاشی رنگ روغن - روی پارچه کتان
ابعاد 35*50 سانتی متر 1392
زنبق آبی
نقاشی آبرنگ روی کاغذ آرچ
ابعاد: 38× 57 سانتی متر
تاریخ اجراء: سال 1393
نیزار
نقاشی آب مرکب روی کاغذ آرچ
ابعاد: 30*70 سانتی متر
تاریخ اجراء: تابستان
1393 سبک ژاپنی
دختر کرد کوبانی
نقاشی آبرنگ روی کاغذ آرچ
ابعاد : 38*53 سانتی متر
تاریخ اجراء: سال
1393 به یاد قهرمانی های بانوان کرد
شقایق آبی
نقاشی آبرنگ روی کاغذ آرچ
ابعاد: 50*50 سانتی متر
تاریخ اجراء: مهر ماه 1393
کلاغ ها
نقاشی آب مرکب روی کاغذ آرچ
ابعاد: 32*52 سانتی متر
تاریخ اجراء: تابستان 1393
گل لالعباسی
نقاشی آبرنگ روی کاغذ آرچ
ابعاد: 30*70 سانتی متر
تاریخ اجراء: آذر ماه
1393 کار : سفارشی
شقایق قرمز
نقاشی آبرنگ روی کاغذ آرچ
ابعاد: 50*50 سانتی متر
تاریخ اجراء: آبان ماه 1393