« مطالب موجود در سایت اعم از مقالات و نقاشی ها و ... فقط با ذکر ماخذ قابل استفاده عموم می باشد. »
Error
پیغام سیستم
4
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

نقاشی های رنگ و روغن

جاده به ییلاق
نقاشی رنگ روغن روی پارچه کتان
ابعاد 40*30 سانتیمتر
تابستان سال 1373
غروب برفی
نقاشی رنگ روغن روی پارچه کتان
ابعاد 90*90 سانتیمتر
تابستان سال 1392
مرغ طوفان
نقاشی رنگ و روغن روی بوم کتانی
ابعاد: 80× 100 سانتی متر
تاریخ اجراء: خرداد ماه 1393
غذای ایرانی
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 60*80 سانتی متر سال  1374
مرغابی کله سیاه – دریای خزر – شمال ایران
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 50*70 سانتی متر تاریخ 1375
تعلیم دوتار
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 80*80 سانتی متر سال  1376
گل آفتابگردان – آب گرم محلات – مرکز ایران
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان 
ابعاد 40*60 سانتی متر تاریخ 1374
گل سنگ – رویش کوهای یوش
شمال ایران – نقاشی رنگ روغن
روی پارچه کتان 
ابعاد 40*60 سانتی متر تاریخ 1375
تــاجمــاه خـانـم (نقاشی منتخب دو سالانه)
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 50*70 سانتی متر سال 1374
لاله – رویش شمال ایران – آسارا
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 50*70 سانتی متر تاریخ 1374
گل آهار 
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 50*70 سانتی متر تاریخ 1375
تاجماه خانم - منتخب دوسالانه های نقاشی ایران
رنگ روغن بر روی پارچه کتان
اندازه 50*70 سانتیمتر
تاریخ: شهریور سال 1374
کــوچه بـاغ – نـوشهـر ، چلک
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 50*70 سانتی متر اردیبهشت 1374
تنــازع بقـا – شکـار ملـخ
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 50*70 سانتی متر مهر 1391
تنــازع بقـا – شکـار چلچلـه دریـائی
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 50*70 سانتی متر آبان 1391
ســرچشمه محلات 
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 40*60 سانتی متر شهریور  1374
مــزرعه بـرنج – علـف چینـی
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 60*80 سانتی متر مرداد 1374
بزکوهی – آبشار هزار چم ، جاده چالوس
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 50*70 سانتی متر تیر 1374
بــاز ارنـوشهــر
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 60*80 سانتی متر خرداد 1391
غاز و پسرک
نقاشی رنگ روغن دست ساز روی  پارچه متقال کیسه برنج
ابعاد 45*65 سانتی متر سال 1335
پــل دزد بن – جــاده چــالـوس
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 40*90 سانتی متر آذر  1391
هــزار چــم – جــاده چـالـوس
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 40*90 سانتی متر تیر 1391
جــذر دریـا در غـروب
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 50*80 سانتی متر آذر 1391
دشـت پشـت کـــوه
نقاشی رنگ روغن - روی کاغذ کتان
ابعاد 120*80 سانتی متر تابستان 1375
دختـرک در دریـاچه ولشت
نقاشی رنگ روغن - روی پارچه کتان
ابعاد 90*50 سانتی متر مرداد  1392
جاده جنگلی
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 60*100 سانتی متر سال 92
 
میوه تابستانی
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 60*60 سانتی متر سال 92
خانه پدری وگوهرتاج خانم
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 60*80 سانتی متر سال 93/2
 
 
عقاب شکارچی
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 50*70 سانتی متر سال 92
 
 
عریان
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 50*70 سانتی متر سال 92
 
 
بعداز خواب شیرین
نقاشی رنگ روغن – روی پارچه کتان
ابعاد 50*70 سانتی متر سال 92
 
 
 
جشن انگور چینی
نقاشی رنگ و روغن روی بوم کتانی
ابعاد: 120× 120سانتی متر
تاریخ اجراء: شهریور ماه 1394
رفوگران فرش
نقاشی رنگ و روغن روی بوم کتانی
ابعاد: 100* 100 سانتی متر
تاریخ اجراء: آذر ماه 1394
حجره تسبیح فروش کنار مسجد نقاشی
رنگ و روغن روی بوم کتانی
ابعاد: 60*80سانتی متر
تاریخ اجراء: اردیبهشت ماه
1395 ستون و نقوش الهام از مسجد شاه اصفهان
قصاب کله فروش
نقاشی رنگ و روغن روی بوم کتانی
ابعاد: 50*70 سانتی متر
تاریخ اجراء: خرداد ماه 1395
حجره فرش فروشی
نقاشی رنگ و روغن روی بوم کتانی
ابعاد: 60*80سانتی متر
تاریخ اجراء: فروردین ماه 1395
دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من
هاتف غیب ندا داد که آری بکند
بخشی از تابلوی شرنج باز
برکه
نقاشی رنگ و روغن روی بوم کتانی
ابعاد: 40*60 سانتی متر
تاریخ اجراء: خرداد ماه 1394
پناهنده
نقاشی رنگ و روغن روی بوم کتانی
سبک امپرسیونیسم
ابعاد: 50*70سانتی متر
تاریخ اجراء: آگوست - 2015
رفوگران فرش
نقاشی رنگ و روغن روی بوم کتانی
ابعاد: 100*100 سانتی متر
تاریخ اجراء: آذر ماه 1394
سقاخونه سربازارچه
نقاشی رنگ و روغن روی بوم
کتانی ابعاد: 60*80سانتی متر
تاریخ اجراء: زمستان 1394
سقوط
نقاشی رنگ و روغن روی بوم
کتانی ابعاد: 70*100 سانتی متر
تاریخ اجراء: اسفند 1393
شطرنج باز
نقاشی رنگ و روغن روی بوم کتانی
ابعاد: 80*100 سانتی متر
تاریخ اجراء: دی ماه 1394
طالع بین ( سرکتاب باز کن )
نقاشی رنگ و روغن روی بوم کتانی
ابعاد: 60*80سانتی متر
تاریخ اجراء: اسفند ماه
1394 ( الهام از طالع بین استاد کمال الملک )
طاووس نر
نقاشی رنگ و روغن روی بوم
کتانی ابعاد: 80*100 سانتی متر
تاریخ اجراء: خرداد ماه 1394
عتیقه فروشی
نقاشی رنگ و روغن روی بوم
کتانی ابعاد: 80*100 سانتی متر
تاریخ اجراء: آبان ماه 1394
فرش فروش دوره گرد
نقاشی رنگ و روغن روی بوم کتانی
ابعاد: 80*100 سانتی متر
تاریخ اجراء: بهمن ماه 1394
( رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید )
قبل از طوفان
نقاشی رنگ و روغن روی بوم
کتانی ابعاد: 40*80سانتی متر
تاریخ اجراء: خرداد ماه 1393
گفتگو
نقاشی رنگ و روغن روی بوم کتانی
ابعاد: 40*60سانتی متر
تاریخ اجراء: سپتامبر 2015
سبک کوبیسم
میر نوروزی
نقاشی رنگ و روغن روی بوم
کتانی ابعاد: 60* 80سانتی متر
تاریخ اجراء: اسفند ماه 1394
نجات پری دریایی
نقاشی رنگ و روغن روی بوم کتانی
ابعاد: 80*100 سانتی متر
تاریخ اجراء: اردیبهشت ماه 1393
نیایش سلطان
نقاشی رنگ و روغن روی بوم کتانی
ابعاد: 80*120سانتی متر
تاریخ اجراء: اردیبهشت ماه 1395
( شاه صفی در شبستان مسجد شاه اصفهان )
نگارگر
( یادی از استاد ملک حسن اصفهانی ، نگارگر کاشی کاری مساجد میدان نقش جهان اصفهان در دوران صفویه )
نقاشی رنگ و روغن روی بوم کتانی
ابعاد: 6*80 سانتی متر
تاریخ اجراء: تیر ماه 1395